Usnesení č. 6-110/2021 RM revokuje usnesení RM č. 21-108/2021 tak, že souhlasí se záměrem s napojením stávajícího objektu č.ev. 557 na pozemku parc.č. 70, 68 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní řad PE DN 90 a na tlakovou kanalizaci PE DN 63 v pozemku 51/3, k.ú. Stříbrná Lhota novou vodovodní a kanalizační přípojkou za dodržení podmínek 1.SčV dle vyjádření č.TÚP/022/20/MN, za souhlasu vlastníka pozemku parc.č. 71/1 a uzavření smlouvy o věcném břemeni mezi žadatelem a vlastníkem pozemku parc.č. 71/1 v k. ú. Stříbrná Lhota a dále za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci mezi žadatelem a Městem Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. Žadatel doloží projektovou dokumentaci pro uskutečnění záměru připojení na vodovodní a kanalizační řad odsouhlasenou 1.SčV. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 110 ze 13.9.2021
Zveřejněno dne: 15.09.21 12:50:03