Usnesení č. 6/12/2020 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávy kontrolního výboru č. 14, 15 a 16. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 6) Varianty řešení nového MÚ (plnění usnesení ZM) Na území města Mníšek pod Brdy se v současnosti nacházejí tři vhodné lokality pro umístění městského úřadu: 1. stávající budova MÚ, 2. předzámčí, 3. Obora. Ve všech lokalitách je umístění MÚ v souladu s platným územním plánem, v docházkové vzdálenosti z centra města a uvnitř památkové zóny města. Jednotlivé varianty byly vztaženy k referenčnímu objektu ateliéru Tsunami, který v rámci veřejné soutěže na studii nového MÚ zvítězil v hlasování veřejnosti v březnu 2018. Proběhla rozprava. Hana Kotoučová se dotázala, jak by se řešil provoz úřadu při variantě č. 1 (stávající budova úřadu), a zdůraznila, že je potřeba vzít v potaz stanovisko občanů. 5 Pan Jirota zmínil, že Obora je situována do zátopového území, což by mohlo bránit získání státní dotace. A také sdělil, že je potřeba počítat s tím, že vybere-li se předzámčí, zůstanou další 2 objekty (stávající úřad, MKS), které představují do budoucna další výdaje. Pan Digrin konstatoval, že varianta předzámčí není detailněji rozpracovaná jako ostatní dvě varianty, tudíž o ní nelze hlasovat. Úřad v předzámčí považuje za vhodnější než parkoviště. Dále informoval o tom, že již má vypracovaný návrh varianty úřadu v předzámčí, který nabízí k náhledu a posouzení. Starostka uvedla, že v předzámčí není prostorová rezerva na budovu pro občanskou vybavenost a spolkový život. Paní Slavíková Klímová uvedla, v roce 2015 se odehrálo pracovní setkání s veřejností pro využití předzámčí s tím závěrem, že by se plocha předzámčí rozhodně neměla zastavovat. Paní Herdová doporučila nejprve na ZM ujasnit, jaké veškeré funkce má nová budova plnit, a teprve poté zadat tvorbu návrhu a vybrat architekta transparentním způsobem. Starostka objasnila, že vzniklo Memorandum o spolupráci s Centrem Města budoucnosti (pilotní projekty, uznávaní odborníci, nové technologie) a uvedla, že architekt Postránecký (autor varianty Obora) na úpravách studie nadále pracuje zdarma. Souběžně s rozpracováním vybrané varianty pro nový MÚ (Obora) starostka navrhuje zadat studii pro využití budovy stávajícího MÚ, přičemž projektová dokumentace se bude soutěžit v řádném výběrovém řízení, jehož se architekt Postránecký již účastnit nebude. Pan Digrin vznesl protinávrh usnesení a hlasovalo se: Protinávrh usnesení: ZM pověřuje RM rozpracováním varianty Obora pro nový MÚ a vyhlášením soutěže na návrh této stavby. Současně pověřuje RM zadáním zpracování studie na využití stávajícího MÚ a jeho rekonstrukci. PRO 2 PROTI 0 ZDRŽELI SE 11 Usnesení nebylo přijato.

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 12_záznam-ověřený-anonymizovaný
Zveřejněno dne: 09.10.20 12:41:35