Usnesení č. 6-122/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem: Oprava komunikací Stříbrná Lhota, I. etapa – SO 101 – Lhotecká, úsek BUS uzavřené mezi městem Mníšek pod Brdy a společností SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. – ukončení platnosti a účinnosti smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 122 ze 17.1.2022
Zveřejněno dne: 24.01.22 14:20:01