Usnesení č. 6/16/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 7. Rozpočtová opatření Zastupitelstvu města byla předložena rozpočtová opatření č. 8/2021 až 11/2021. U RO č. 11/2021 v mezidobí proběhla změna a nyní byla zastupitelstvu předložena: jednalo se o navýšení položky pro DSO Technické služby Brdy a Hřebeny (členský příspěvek, vratná jistina) původně kryté z rezervy, avšak na základě podnětu FV a po konzultaci s OSMI, kdy FV obdržel zpracovaný přehled dokončených/odložených/nerealizovaných akcí, bude navýšení kryto těmito nevyužitými prostředky, nikoliv z rezervy. Proběhla rozprava: Zastupitel Digrin: požádal o hlasování o RO jednotlivě, jelikož pro RO č. 11 nebude hlasovat z důvodu nedostatečných podkladů pro výdaje DSO. Starostka: doplnila informace a všem zastupitelům dodala materiály obsahující ekonomickou kalkulaci DSO. Zastupitelé Digrin a Kotoučová: uvítali by nejprve informace o DSO a teprve poté hlasování o souvisejícím RO. Bylo rozhodnuto, že o RO č. 8, 9 a 10 se bude hlasovat nyní en bloc a hlasování o RO č. 11 proběhne až v rámci projednávání bodu č. 14) DSO Technické služby Brdy a Hřebeny. Hlasovalo se en bloc o RO č. 8 – 10:

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02