Usnesení č. 6-69/2020 RM souhlasí se stavbou Rymaně, TS PZ_2086 výměna včetně NN (IE-12-6009985) za podmínky přípolože kabelu veřejného osvětlení v rámci provádění výkopových prací uvedené stavby ČEZU a s návrhem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-6009985/VB/40 Rymaně, TS PZ_2086 výměna včetně NN mezi stranami Město Mníšek pod Brdy (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. (budoucí oprávněná). RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 69 z 21.9.2020-anonymizováno-na ÚD
Zveřejněno dne: 29.09.20 10:32:41