Usnesení č. 6-78/2020 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č.1 ke SOD ze dne 13.10.2020 – Stavební úpravy obřadní místnosti za účelem změny v užívání, uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností F1 facility CZ s.r.o. RM pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 78 z 23.11.2020
Zveřejněno dne: 30.11.20 17:08:50