Usnesení č. 6-88/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-6008373/01 Mníšek pod Brdy – výměna kNN mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená firmou Elvitech s.r.o. (jako oprávněná) a Městem Mníšek pod Brdy (jako povinná). RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 88_22.2.2021
Zveřejněno dne: 01.03.21 17:16:04