Usnesení č. 6-93/2021 RM souhlasí se stavbou č. “Zahořany, kNN pro p.č. 563, IV-12-6028200” na pozemku parc.č. 178/3 v k.ú. Rymaně. RM žádá stavebníka před realizací stavby o včasné upozornění majitelů stavbou dotčených pozemků. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 93_7.4.2021
Zveřejněno dne: 13.04.21 13:55:07