Usnesení č. 6-94/2021 RM bere na vědomí návrh paní M.B. na úpravu dopravy v ul. Komenského zjednosměrněním spodního úseku této ulice. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 94_19.4.2021
Zveřejněno dne: 23.04.21 07:20:20