Usnesení č. 7-101/2021 RM souhlasí se záměrem dělení a scelení pozemků parc.č. 1686, 1689/1, 1689/4 v k.ú. MpB a s umístěním 5 staveb pro rodinnou rekreaci, zpevněných ploch, parkovacího stání a oplocení včetně napojení na vodovodní řad za podmínky respektování vyj. 1.SčV a v případě napojení na stávající vodovodní řad v pozemku 2878/2 v k.ú. MpB uzavření Smlouvy ve smyslu § 86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v plat. znění. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 101_14.6.2021
Zveřejněno dne: 16.06.21 09:59:04