Usnesení č. 7-103/2021 RM souhlasí se záměrem směny pozemků ve vlastnictví města parc.č. 97 – ostatní plocha o výměře 101 m2 za pozemek parc. č. 2891/5 o výměře 80 m2 – ostatní plocha ve vlastnictví pana T.P. bytem Masarykova Tř. 61., Nová Ves pod Pleší a R.T. bytem Rymaně 637, za podmínky doplatku a postupuje do ZM. RM pověřuje OSMI vypsáním záměru směny na ÚD. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11