Usnesení č. 7-108/2021 RM nesouhlasí se záměrem odkupu části pozemku parc. č. 407/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje OSMI přípravou smlouvy o věcném břemeni. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 108 z 23.8.2021
Zveřejněno dne: 25.08.21 13:02:29