Usnesení č. 7-110/2021 RM schvaluje znění nájemní smlouvy pro pivovary za účelem umístění prodejních stánků v rámci Pivních slavností 2021 a pověřuje starostku města Mgr. Magdalénu Davis, Ph.D. podpisem. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 110 ze 13.9.2021
Zveřejněno dne: 15.09.21 12:50:03