Usnesení č. 7-126/2022 RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o pronájmu pozemku parc. č.850/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi městem Mníšek pod Brdy a paní Marií Helferovou, bytem ………………….., IČ: 10154744 za účelem zajištění pouťových atrakcí ve dnech 18.7. – 24.7.2022 a pověřuje starostku jejím podpisem. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00