Usnesení č. 7-127/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6030314/SOBS VB/1 Mníšek pod Brdy, kabelové vedení NN 0,4 kV pro p.č. 2214 mezi stranami město Mníšek pod Brdy (budoucí povinná) a společnost ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená společností Energon Dobříš, s.r.o. (budoucí oprávněná). Povinným pozemkem je parc.č. 2209/63 v k.ú. MpB. RM žádá stavebníka před realizací stavby o včasné upozornění majitelů sousedních pozemků s termínem realizace stavby. RM žádá o uvedení stavbou dotčených pozemků ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy do původního stavu s protokolárním předáním těchto pozemků. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 127 ze 7.3.2022
Zveřejněno dne: 14.03.22 12:44:19