Usnesení č. 7/13/2020 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Finančního výboru. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO PRO PRO PRO Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO — Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Přišla zastupitelka Páterová (19:15). Přítomno bylo od této chvíle 15 zastupitelů. 6) Zpráva KV Předseda Kontrolního výboru, pan Digrin, přednesl zprávu KV, která obsahovala zápis z jednání KV č. 17 a č. 18. Poděkoval paní starostce za dodání podkladů, které si KV v minulosti vyžádal pro doplnění. Dále vznesl podnět pro RM, aby přehodnotila podmínky pronajímání zahrádek. Konkrétně hovořil o zahrádkářské kolonii U Červeného kříže, kde pobývají osoby sociálně vyloučené a některé zahrádky jsou využívány jako chovná stanice psů, což odporuje zásadám pro pronajímání. Starostka sdělila, že zahrádky jsou řádně pronajaty, nájemci řádně platí a městu nepřísluší hodnotit sociální situaci nájemců. Záležitost týkající se chovu psů město prověří. Dotazy pro KV nebyly vzneseny. KV podal návrh na hlasování o usnesení:

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04