Usnesení č. 7-138/2022 RM doporučuje zastupitelstvu města podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít závěrečný účet města za rok 2021 udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06