Usnesení č. 7-72/2020 RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mníšecký region a Dodatek č. 3 ke stanovám DSO. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 72 z 19.10.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 26.10.20 11:04:44