Usnesení č. 7-74/2020 RM bere na vědomí dokument “Podpora výstavby vodovodu na Madlenkách” (sp. zn. 09894/2020 ze dne 19. 10. 2020). RM schvaluje zařadit akci výstavby vodovodu v ulici Na Madlenkách do akčního plánu na období 2021 až 2023 a přiřadit mu prioritu ve vazbě na projednávání rozpočtu na rok 2021 a další střednědobý výhled. RM ukládá odboru OSMI zahájit jednání o způsobech směřujících k povolení zbudování vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 569/2 a 569/24(č.p. 982) k.ú. MpB. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 74 z 2.11.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 09.11.20 16:05:31