Usnesení č. 7-75/2020 RM souhlasí se stavbou Rymaně, TS PZ_2086 výměna včetně NN (IE-12-6009985) za podmínky přípolože kabelu veřejného osvětlení v rámci provádění výkopových prací uvedené stavby ČEZU a s návrhem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-6009985/VB/40 Rymaně, TS PZ_2086 výměna včetně NN mezi stranami Město Mníšek pod Brdy (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. (budoucí oprávněná). RM souhlasí s návrhy smluv ke stavbě Rymaně, TS PZ_2086 výměna včetně NN (IE-12-6009985) u pozemků v opatrovnictví Města Mníšek pod Brdy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby č. IE-12-6009985/VB/43 (budoucí povinná V.K.) opatrovník Město Mníšek pod Brdy, č. IE-12-6009985/VB/44 (budoucí povinná Ing. J.S.) opatrovník Město Mníšek pod Brdy, č. IE-12-6009985/VB/45 (budoucí povinná L.S.) opatrovník Město Mníšek pod Brdy. RM stanoví pro tuto akci opatrovníka JUDr. Miroslava Vilimovského k pozemkům 2208/20, 2208/19 na LV č. 3268 k.ú. MpB a 2209/24 na LV č. 1148 k.ú. MpB. RM žádá stavebníka o včasné upozornění majitelů stavbou dotčených pozemků a pověřuje starostku podpisem těchto smluv. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 75 z 9.11.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 16.11.20 16:57:57