Usnesení č. 7-78/2020 RM souhlasí s návrhem Smlouvy ve smyslu § 86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v plat. znění mezi stranami ………………………………………………………………… (na straně žadatele) a Městem Mníšek pod Brdy (na straně města). RM pověřuje starostku podpisem smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 78 z 23.11.2020
Zveřejněno dne: 30.11.20 17:08:50