Usnesení č. 7-79/2020 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 3 ke SOD č. 177/2020 ze dne 30.4.2020 – Vodovod a splašková kanalizace pro 4 RD ul. Severní, k.ú. Rymaně, Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 79 z 30.11.2020
Zveřejněno dne: 07.12.20 17:23:29