Usnesení č. 7-84/2021 * RM souhlasí s napojením nově budovaných vodovodních a kanalizačních řadů na vodovodní a kanalizační řady ve vlastnictví MMpB za respektování podmínek 1.SčV, tzn.: Do doby dořešení tlaku a průtoku vody ve vodovodní síti, zajištění kapacity potrubí vodovodu, kanalizace a přečerpávací stanice odpadních vod, provedení úprav na vodovodní a kanalizační síti vyplynuvší z Generelu vodovodu a kanalizace pro město Mníšek pod Brdy, nebude zajištěn odběr pitné vody a vypouštění splaškových vod z nově navržených VH sítí. * RM souhlasí se záměrem výstavby inženýrských sítí a komunikace a s připojením lokality Rymaně na dopravní a technickou infrastrukturu dle předložené PD: “Výstavba rodinných domů Rymaně poz. č. 389/1, inženýrské sítě a komunikace”, která je v souladu s ÚR ze dne 21.5.2007, č.j.: SÚ 13130/06-230/2007-Hra. za podmínky uzavření Smlouvy ve smyslu § 86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. RM upozorňuje investora, že v případě realizace výstavby RD bude muset být splněna podmínka napojení RD v této lokalitě na komunikaci č. II/116 dle územního plánu lokality Z62. * Město Mníšek pod Brdy vlastní IS-veřejné osvětlení a vodovodní a kanalizační řady, jejichž provozovateli jsou Eltodo-citelum, s.r.o. a 1.SčV, a.s. Pro případný střet těchto IS s plánovanou stavbou je nutné požádat výše uvedené provozovatele o jejich stanoviska k existenci těchto sítí a o jejich případné vytyčení. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 84_25.1.2021
Zveřejněno dne: 01.02.21 17:51:02