Usnesení č. 7-88/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6020504/1 Mníšek pod Brdy, kNN pro školní pavilon (parc.č. 831/1) mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená firmou ENERGON reality, s.r.o. (jako oprávněná) a Městem Mníšek pod Brdy (jako povinná). RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 88_22.2.2021
Zveřejněno dne: 01.03.21 17:16:04