Usnesení č. 7-89/2021 RM doporučuje bezúplatný převod pozemků parc. č. 1622/3 o výměře 43 m2 a 2931/2 o výměře 41 m2 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy a postupuje věc k projednání do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 89_8.3.2021
Zveřejněno dne: 15.03.21 18:04:55