Usnesení č. 7-93/2021 RM souhlasí se stavbou nového rodinného domu se dvěma BJ na pozemku č. parc. 570/9 v k.ú. Rymaně a s napojením na kanalizační a vodovodní řad ve vlastnictví společnosti De Barons vedeném v pozemku parc.č. 571/1 novou vodovodní a kanalizační přípojkou za předpokladu respektování vyjádření 1.SčV, a.s., kde vodovodní a kanalizační řady jsou s kapacitou a povoleným množstvím pro RD s max. počtem 4 osob. Tedy na RD se 2 BJ připadají 2 os. na 1 BJ. RM souhlasí za podmínky využití skrývky ornice při dokončovacích pracích a úpravě pozemku. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 93_7.4.2021
Zveřejněno dne: 13.04.21 13:55:07