Usnesení č. 7-98/2021 RM souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu “Vodovodní řad na pozemcích č. parc. 2714/57, 647/6 a 647/7 v k.ú. Mníšek pod Brdy”. RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Eva Mesteková, Ing. Dagmar Weidenhofferová, Ladislava Soukupová. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 98_17.5.2021
Zveřejněno dne: 24.05.21 13:31:40