Usnesení č. 8-114/2021 Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN ze dne 27.10.2021 RM schvaluje příspěvek města pro školské příspěvkové organizace města za prokazatelně vydané respirátory v max. výši 8 Kč za respirátor. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06