Usnesení č. 8/12/2020 Zastupitelstvo města pověřuje Radu města přípravou zadání studie na využití budovy stávajícího MÚ na náměstí F. X. Svobody. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 7) Schválení rozhodnutí o dotacích Z přezkoumání ve dnech 21. a 22.9.2020 vyplynulo, že orgán města (RM nebo ZM) by měl schvalovat přijetí dotací na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Kontroloři nyní označili dotace na knihovnu a zateplení hasičské zbrojnice, které by mělo dle kontrolorů schválit ZM. 6 Na základě zákona o obcích v § 84 a 85 vedoucí FO našla, že ZM musí schvalovat poskytnuté dotace, nikoliv přijaté. Na druhé straně má zkušenost, že už při některých žádostech musí zastupitelstvo vyslovit vůli a souhlas s podáním žádosti o dotace (například to bylo parkurové hřiště). Proto vedoucí FO navrhuje v tomto případě schválit přijetí výše uvedených dotací ZM na základě rozhodnutí o jejich přidělení a dále pověřit RM úkolem zjistit správný procesní postup při přijetí dotačních titulů. Zapojení vlastních finančních prostředků do rozpočtu je v pořádku, na to má správce rozpočtu kompetence na základě Usnesení ZM z roku 2019, kdy může zapojit účelově obdržené finanční prostředky. Pan Jirota opustil místnost, přítomno bylo 12 zastupitelů.

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 12_záznam-ověřený-anonymizovaný
Zveřejněno dne: 09.10.20 12:41:35