Usnesení č. 8-126/2022 RM souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 850/4 na dobu určitou 2 let vždy pouze po dobu konání Skalecké poutě. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00