Usnesení č. 8-139/2022 RM souhlasí s nabídkou pozemku parc. č. 1316/17 o výměre 248 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví paní M.P. za celkovou kupní cenu 430.280 Kč. RM doporučuje věc k projednání do ZM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 139 z 13.6.2022
Zveřejněno dne: 21.06.22 11:16:39