Usnesení č. 8/14/2021 Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením dobrovolného fondu zastupitelů, kam mohou zastupitelé přispívat dle svých možností a svého uvážení. O využití prostředků z fondu zastupitelů bude rozhodovat zastupitelstvo města. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO — PRO — Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová — PRO PRO PRO — Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. O návrhu zastupitele Kotouče se tedy nehlasovalo. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Zastupitelka Páterová se dostavila na zasedání ZM v 19:02. Od této chvíle bylo přítomno 12 zastupitelů. 9. Fond pro obce Zástupci společnosti DRFG se osobně dostavili na zasedání ZM a prezentovali nabídku společnosti, která se zaměřuje na investice pro municipality, obce, církve, nadace, bez ohledu na velikost subjektu a výši investovaných prostředků. Výhodou pro municipality je zejména bezpečnost, stabilní výnos a individuální nastavení. V nabídce společnosti jsou jednak nemovitostní fondy zahrnující např. investice do komerčních nemovitostí (dlouhodobé nájemní smlouvy s prodejními řetězci) a nájemní bydlení (bytové domy, domy s pečovatelskou službou). Dále pak telekomunikační divize Suntel Group, která zahrnuje práce pro operátory (budování stožárů, optických sítí, projektování, servis a údržba atd.). Dále jsou v nabídce termínované účty a termínované vklady v J&T Bance, která nabízí lepší úrokové sazby oproti jiným bankám. Byl prezentován přehled variant, včetně kalkulací výnosnosti. Proběhla rozprava. Starostka ještě na úvod sdělila, že město má ze zákona povinnost kumulovat prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací za každý rok, pokud je daný rok nevyužije. Město tedy hledalo způsob, jak tyto finance zhodnotit, aby neztrácely na své hodnotě v důsledku inflace. Momentálně se jedná o částku 10 milionů Kč, tj. finanční prostředky nevyužité na obnovu VaK z let 2019 a 2020. V těchto letech nebyla využita celá částka a tyto prostředky musí zůstat v rezervě pro obnovu VaK. Zastupitel Kožíšek se dotázal na výši úroku a délku. Odpověď: 4% za rok, tj. pokrytí inflace + něco málo navíc. Délka uložení peněz je variabilní dle individuální domluvy. Zastupitel Jirota shrnul, že město dá společnosti peníze a ta za ně bude podnikat. Dále položil otázku, co se stane, když jako podnikatelé neuspějí. Odpověď: investované peníze jsou kryté nemovitostmi, takže v případě potřeby by fond rozprodal svoje nemovitosti, aby mohl vyplatit investory. Místostarostka Dalešická položila dotaz na rozdíly mezi termínovaným vkladem, směnkou a podílovými listy. Bylo vysvětleno a předložena tabulka (výnosy-částky-délka investice). Starostka doplnila, že město by uvažovalo o variantě na 12 měsíců, aby to nepřesáhlo dané volební období. Navrhla ponechat bod bez usnesení a dát zastupitelům čas na rozmyšlenou do příštího zasedání ZM. Dále požádala, aby se jednotliví zastupitelé vyjádřili k tomu, jak naložit s penězi rezervovanými na obnovu VaK: Zastupitelka Šretrová: s krátkodobým uložením peněz by souhlasila. Zastupitel Kožíšek: preferuje refinancování úvěru, z toho se také podaří ušetřit, investice případně na rok ano, ale zatím není rozhodnut. Zastupitel Jirota: nesouhlasí s uložením peněz do fondu. Zastupitelka Páterová: investice ji zaujala, záleží na jak dlouho a jakou formou, rok je akorát. Zastupitelka Slavíková Klímová: požádala o modelaci na 1 rok a reference od zapojených obcí. Místostarosta Sáblík: rozhodně by doporučil nějaké řešení pro pokrytí inflace, jelikož finance, které leží na účtu, ztrácí na hodnotě. Bez usnesení. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 7 (celkem 20) 10. RO č. 2/2021 – aktualizace rozpočtu 2021 Starostka představila RO č. 2., kterým se do rozpočtu zapojují volné prostředky ve výši zhruba 5 milionů Kč (předpokládané příjmy po odečtení rezervy na mandatorní výdaje počátku roku 2022, nevyužitých prostředků na obnovu VaK z let 2019-2020 a financí na obnovu vodovodů a kanalizací při opravě komunikací Pražská, Dobříšská, Kytínská, tzv. „průtah městem“ Krajskou správou a údržbou silnic). Z těchto prostředků bude zafinancováno mj. zachování dopravní obslužnosti (zdražení oproti loňskému roku o 1,7 milionů Kč), rekonstrukce hasičského auta, retenční nádrž na Skalce, nákup elektrické multikáry. Město také poskytne dar skautům ve výši 500 000 Kč na dostavbu klubovny. Starostka detailně objasnila kalkulaci na autobusovou dopravu a předložila návrh darovací smlouvy skautům, která obsahuje podmínky pro využití daru (prokázat využití + termín dokončení). Proběhla rozprava. Zastupitel Vlastimil Kožíšek ocenil dar skautům na dostavbu klubovny. Dále položil dotaz na vybavení pořizované multikáry za uvedenou cenu. Odpověděla vedoucí OSMI: multikára je pořizována z dotace se spolufinancováním města, bude obsahovat kontejnerovou nástavbu + koš na odvoz trávy + v rozpočtu je rezerva na případné dokoupení dalšího vybavení, např. cisterny na zalévání, radlice na chodníky apod. Zastupitelka Šretrová se zeptala na hospodářský výsledek ZŠ Komenského 420 a pokrácení příspěvku od města na letošní rok. Místostarosta Sáblík vysvětlil, že škola nevyčerpala z provozu 1,334 milionu, ředitelka ZŠ navrhovala dát přibližně polovinu z těchto peněz do fondu odměn a polovinu do rezervního fondu, což však udělat nelze – není možné přesouvat finanční prostředky z provozu na odměny. Finanční prostředky školy zůstanou (v rezervním fondu), bude však pokrácen příspěvek na provoz na letošní rok. Na případné spolufinancování projektů školy (dotace) město přislíbilo škole pomoc. Zastupitelka Páterová se dotázala, proč byl pokrácen příspěvek škole. Starostka zopakovala, že škola v roce 2020 nevyčerpala celý příspěvek, jelikož byl omezen provoz (distanční výuka), a snížené čerpání provozních výdajů kvůli distanční výuce se očekává i letos. Finance se krátí na všech frontách, nejen ve školství. Starostka rovněž zopakovala, že když bude škola potřebovat garantovat finance na nějaký projekt, jako spoluúčast dotace apod., tak město jako zřizovatel pomůže. Navíc má škola v tuto chvíli na rezervním fondu dostatek financí (přes 2 miliony). Zastupitelka Páterová dále podotkla, že chybí diskuse s paní ředitelkou. Místostarosta Sáblík ji ujistil, že komunikace probíhá. Ohledně rozdělení HV přišel od školy jednostranný návrh (rozdělení na odměny a do rezervy), aniž by k tomu škola předložila nějaké odůvodnění či záměry, takže město požadavku školy částečně vyhovělo, částečně nikoliv. Zastupitel Jirota uvedl, že podle zákona je povinností příspěvkové organizace nevyčerpané prostředky zřizovateli vrátit. Otázkou tedy je, proč se tak nedělo v minulých obdobích. Zastupitelka Šretrová dále otevřela otázku třídy MŠ a sdělila, že třída pro 10 dětí je drahá, že takto malou třídu z jejího pohledu nelze ufinancovat. Starostka shrnula všechny varianty ohledně třídy MŠ a informovala o společném plánu s okolními obcemi na vybudování svazkové školy (ZŠ + MŠ). Dále sdělila, že pokud se nyní nepodaří prostor pro třídu MŠ vytvořit, bude město i nadále vyplácet příspěvek rodičům na umístění dítěte v soukromé MŠ. Hlasovalo se o usnesení. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 8 (celkem 20)

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51