Usnesení č. 8/15/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Finančního výboru. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 5. Zpráva KV Předseda Kontrolního výboru Petr Digrin shrnul předložené zápisy z jednání KV č. 19 ze dne 4. 12. 2020 a č. 20 ze dne 5. 2. 2021. Vyzdvihnul podnět KV v zápise č. 20 týkající se usnesení RM č. 10-79/2020 (stavební povolení pod podmínkou zpracování regulačního plánu) a navrhnul hlasovat pro usnesení: ZM doporučuje radě města zrušit nebo revokovat usnesení RM č. 10-79/2020. Starostka doplnila, že i vyjádření právníka, které nechala na základě podnětu od KV zpracovat, dává kontrolnímu výboru za pravdu. Hlasovalo se o návrhu usnesení:

Hlasování: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 26.06.21 17:20:12