Usnesení č. 8/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení zasedání ZM do 23:00. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PROTI Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PROTI PRO PRO PROTI PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 12 PROTI 3 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. V souvislosti s následným projednáváním rozpočtu přednesl předseda FV Stanislav Jirota Zprávu FV: FV doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu 2022 a SRV. 9. Rozpočet města a. Návrh rozpočtu na rok 2022 Vedoucí FO Ing. Dupalová představila a okomentovala návrh rozpočtu a SRV. Pro rok 2022 byl sestaven schodkový rozpočet krytý zůstatkem z minulých let. Důvodem je přesunutí nerealizovaných oprav a investičních akcí v roce 2021 do roku 2022 a tím navýšení zůstatku finančních prostředků na běžném účtu města, kterými bude schodek rozpočtu 2022 plně vykrytý. Proběhla rozprava. Zastupitel Digrin: velký objem nevyčerpaných prostředků z minulého roku; proč poslední 3 roky město generuje schodkový rozpočet, když příjmy jsou dobré? Starostka: změnil se přístup k sestavování rozpočtu oproti předchozím rokům – tentokrát nezahrnuty potenciální spoluúčasti k dotacím (když dotace nejsou získány, tak městu alokované prostředky zbydou jako nevyčerpané prostředky); město má připravené projekty a je připraveno reagovat na průběžně vypisované dotační tituly. Zastupitel Vlastimil Kožíšek: dotazy, kde je v rozpočtu započítána údržba města, co zahrnuje navýšení zeleně a rozpočtu MP? Odpovědi: údržba města je na paragrafu 3722 – komunální odpad; zeleň zahrnuje zvýšenou péči o nově vysázené stromy; navýšení rozpočtu MP v návaznosti na plánované přijetí 9. strážníka. Zastupitelka Kotoučová: příznivé příjmy – neuvažuje se o tom, že by se úvěr uhradil dříve místo vkladu peněz na spořicí účet? Starostka: město má povinnost mít finance na obnovu VaK v rezervě. Z rozpravy vyplynula jedna změna v rozpočtu, která byla učiněna na místě: příspěvek na svazkovou školu přesunut do jiné položky – DSO Zastupitelka Pochmanová se vzdálila. Přítomno 14 zastupitelů. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 12 PROTI 3 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56