Usnesení č. 8-66/2020 Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy obřadní místnosti za účelem změny užívání na kanceláře“. Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Eva Mesteková, Ing Dagmar Weidenhofferová, Ladislava Soukupová. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 66 z 24.8.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 31.08.20 08:32:13