Usnesení č. 8-71/2020 RM bere na vědomí zápis ze schůze KKSVČ konané dne 9.9.2020. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 71 z 5.10.2020
Zveřejněno dne: 09.10.20 13:51:59