Usnesení č. 8-79/2020 RM souhlasí se stavbou “IV-12-6026971, kNN, TS pro p.č. 1297/5”. RM souhlasí s návrhem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6026971, kNN, TS pro p.č. 1297/5 Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy (na straně budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou společností ENERGON Dobříš, s.r.o. (na straně budoucí oprávněná). RM žádá stavebníka před realizací stavby o včasné upozornění majitelů stavbou dotčených pozemků. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 79 z 30.11.2020
Zveřejněno dne: 07.12.20 17:23:29