usnesení č. 8-79/2020 ze dne 30. 11. 2020 RM souhlasila s uzavřením SOBS VB služebnosti a se smlouvou o právu provést stavbu č. IV-12-6026971, kNN, TS pro p.č. 1297/5 Mníšek pod Brdy mezi stranami Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení společností ENERGON Dobříš, s.r.o. Předmětem této smlouvy bylo sjednání podmínek pro uzavření vlastní budoucí smlouvy ke zřízení a vymezení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města MpB parc.č. 1297/5, 2914/13, 2938/1, 2914/8, 1298/1, 1298/2 v k.ú. MpB. Dne 22. 2. 2021 ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená firmou ENERGON Dobříš, s.r.o. předložila RM návrh Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 4121643624 (odkup pozemku pod TS) v rámci projektované stavby č. IV-12-6026971 MpB. Předmět smlouvy: převod vlastnického práva k novému pozemku, který vznikne na základě geometrického plánu oddělením části pozemku o velikosti cca 28,2 m2 od pozemků 1298/2, 1298/1 a 2914/8 ve vlastnictví MMpB. Skutečný rozsah převáděného pozemku bude pro potřeby Kupní smlouvy vymezen geometrickým plánem pro rozdělení pozemku. Kupní cena převáděného pozemku: 500,- Kč/m2. Cena je určena interními předpisy ČEZ, a.s. RM věc projednala a s návrhem Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 4121643624 souhlasila usnesením č. 8-88/2021.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51