Usnesení č. 8-81/2020 RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 257 v k.ú. Stříbrná Lhota předem vybranému zájemci panu P………………………………………………………………………………………… …… za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. RM pověřuje OSMI vypsáním záměru pronájmu. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 81 ze 14.12.2020
Zveřejněno dne: 21.12.20 16:13:53