Usnesení č. 8-93/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemní komunikaci na pozemku parc.č. 2905/1 k.ú. Mníšek pod Brdy a podmínkám stavby a provozu “Mníšek pod Brdy-Madlenky – veřejné osvětlení” pod číslem smlouvy S-2617/00066001/2020-KL/JRC/BS. Smlouva se uzavírá mezi stranami Město Mníšek pod Brdy na straně budoucí oprávněné a KSÚS Středočeského kraje na straně budoucí povinné. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 93_7.4.2021
Zveřejněno dne: 13.04.21 13:55:07