Usnesení č. 9/12/2020 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí následných dotací na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace: dotaci z Ministerstva kultury pro Městkou knihovnu na zakoupení serveru a SW ve výši 160 000 a dotaci z MŽP na zateplení hasičské zbrojnice ve výši 1 407 547,60 Kč. Dále pověřuje Radu města zjistit procesní postup a pravomocí orgánů MMpB při přijetí dotací na základě Rozhodnutí o jejich poskytnutí. PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Pan Jirota se vrátil, zasedání pokračuje za přítomnosti 13 zastupitelů. 8) RO č. 18/2020 Ve spolupráci s vedoucími odborů a zaměstnanci, kteří jsou odpovědní za jednotlivé části rozpočtu, byla provedena revize rozpočtu na rok 2020. Cílem rozpočtového opatření je: 1. zapojit prostředky získané od státu jako kompenzaci za RUD, a to do dvou oblastí – demolice budov na Oboře a případné opravy silnic. 2. Vykrýt ty výdaje v rozpočtu, které jsou podloženy smluvním vztahem, jako je například zimní údržba, údržba zeleně, VO, tříděný odpad a další, a zaplatit výdaje včetně provedených služeb za měsíc 11/2020 – rozpočet na rok 2020 byl schválen 16.12.2019 a koncem roku nebyly zaplaceny některé faktury ze služeb, které měly být hrazeny z rozpočtu 2019. 3. Navýšit výdaje, které nebyly v rozpočtu na rok 2020 z různých důvodů (například 24 – hodinová služba MP namísto denních služeb, navýšení odměn uvolněných zastupitelů od 1.1.2020, školkovné, zástřelné). 4. Všechny výdaje kryté zapojením jednak budoucích příjmů ze služeb BH a NBH (v rozpočtu byly pouze výdaje na energie, ale na příjmy) a dále přesuny z provozních výdajů, které se ušetřily nebo se nebudou realizovat 5. Rezervy finančních prostředků k 23.9.2020: 5 mil. Kč na obnovu vodovodů a kanalizací 6 mil. Kč rezerva na mandatorní výdaje ledna 2021 8,6 mil. Kč rezerva na propad RUD na měsíce 9-12/2020 – na jednání bude vyhodnoceno září 6-7 mil. Kč nerealizované investice v roce 2020 – držíme zásadu, že případné navýšení provozních výdajů nebudeme krýt z finančních prostředků určených na investice 7 RO nebude mít doporučení FV, protože dne 22.9. nebyl usnášení schopný, ale jeho členové byli podrobně seznámeni s obsahem RO. Proběhla rozprava. Pan Digrin vznesl dotaz, zdali je počítáno s finančními prostředky na zajištění hygienických opatření ve školách po vyhlášení nouzového stavu. Starostka odpověděla, že krizový štáb konstatoval, že je k dispozici dostatek roušek i dezinfekce k případné distribuci příspěvkovým organizacím města. K dispozici je rezerva 50tis. Kč. Kdyby zásoby města nestačily, rozhodne o navýšení rozpočtu RM rozpočtovým opatřením.

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 12_záznam-ověřený-anonymizovaný
Zveřejněno dne: 09.10.20 12:41:35