Usnesení č. 9-121/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-6026970/1 Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 1291/2 mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení panem M.C. (jako oprávněná) a Městem Mníšek pod Brdy (jako povinná). Dotčenými pozemky věcným břemenem služebnosti ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy jsou pozemky parc. č. 1291/2 a 2890/20 v k.ú. Mníšek pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 121 z 10.1.2022
Zveřejněno dne: 17.01.22 13:24:18