Usnesení č. 9-123/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo na realizaci akce: Výměna vodovodu Rymaně LT 100 za PE-RC HD 125 včetně přepojení 5 ks přípojek – 3. část, mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností 1.SčV, a.s. a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 123 z 24.1.2022
Zveřejněno dne: 27.01.22 10:25:07