Usnesení č. 9-68/2020 RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o poskytování služeb komunikačního ekosystému MOBILNÍ ROZHLAS. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 68 ze 7.9.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 11.09.20 09:29:28