Usnesení č. 9-79/2020 RM souhlasí se stavbou nového rodinného domu na pozemku č. parc. 1250/4 a 1255/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy a s připojením RD na stávající vysazenou vodovodní a tlakovou kanalizační přípojku k vodovodnímu a tlakovému kanalizačnímu řadu vedeném v pozemku č. parc.2910/2 za podmínky uzavření Smlouvy ve smyslu § 86 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona v platném znění mezi žadatelem …………………………………………………… … mm m… a městem Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 79 z 30.11.2020
Zveřejněno dne: 07.12.20 17:23:29