Usnesení č. 9-81/2020 RM souhlasí s napojením RD č.p. 679 na pozemku parc.č. 199,200 v k.ú. Rymaně již vysazenou gravitační kanalizační přípojkou na gravitační kanalizační řad vedený v pozemku parc.č. 182/23 v k.ú. Rymaně ve vlastnictví MMpB za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem …………………………………………………………. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 81 ze 14.12.2020
Zveřejněno dne: 21.12.20 16:13:53