Usnesení č. 9-83/2021 RM souhlasí s připojením pozemku parc. č. 394 v k. ú. Rymaně, pod podmínkou, že odběr pitné vody bude maximálně 36 m3 za rok. Stanovený limit bude monitorován provozovatelem vodovodní sítě elektronicky prostřednictvím dálkového odečtu vodoměru a v případě nedodržení limitu bude odběr pitné vody přerušen. Souhlas RM je dále podmíněn uzavřením Smlouvy o podmínkách připojení mezi Městem Mníšek pod Brdy a investorem panem …………., která bude ošetřena tak, že v ní budou jasně stanoveny podmínky pro dodržení maximálního odběru pitné vody 36 m3 za rok a sankce při překročení takto stanoveného maxima. Upravený návrh smlouvy bude RM předložen ke schválení v dalším jednání. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 83_11.1.2021
Zveřejněno dne: 18.01.21 09:33:33