Usnesení č. 9-84/2021 RM souhlasí s návrhem kupní smlouvy o odkupu pozemků parc.č. 2812/2 – 186 m2 a parc.č. 569/18 – 40 m2 a postupuje návrh kupní smlouvy mezi stranami (jako kupující) Město Mníšek pod Brdy a (jako prodávající) Ing. P.S. s Ing. J.S. k projednání a schválení do zastupitelstva města. RM souhlasí, za podmínky uzavření kupní smlouvy, s návrhem prohlášení města k připojení pozemků parc.č. 569/2, 569/24 (č.p. 982) k.ú. Mníšek pod Brdy na budoucí vodovodní řad Na Madlenkách. RM pověřuje starostku podpisem tohoto prohlášení. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 84_25.1.2021
Zveřejněno dne: 01.02.21 17:51:02