Usnesení č. 9-93/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6025884/VB/002 a IV-12-6025884/VB/003 Mníšek pod Brdy, kNN Kamenné NN pro čp. 291 mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená společností ELEKTROŠTIKA, s.r.o. a jednatelem Ing. Ludvíkem Štikou (jako oprávněná) a Městem Mníšek pod Brdy (jako povinná). Pozemky dotčené VB ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy jsou parc.č. 2209/25 a 2252 v k.ú. Mníšek pod Brdy a parc.č.407/2 a 410 v k.ú. Rymaně. RM pověřuje starostku podpisem těchto smluv. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 93_7.4.2021
Zveřejněno dne: 13.04.21 13:55:07